vedtægter

1. Navn og hjemsted 
Foreningens navn er Klitgården Tversted. Foreningen har hjemsted Østervej 10, Tversted, 9881 Bindslev.

2. Formål
Foreningens formål er at eje, drive og opretholde kultur- og forsamlingshuset Klitgården til brug for områdets foreninger og borgere.

3. Økonomi 
Foreningens økonomi bygger på salg af medlemskort og udlejning af de til Klitgården hørende faciliteter. 
Foreningen kan herudover modtage gaver, sponsorater og andre bidrag, og kan afholde arrangementer, der kan bidrage til driften af huset.

4. Medlemmer 
Enkeltpersoner, foreninger, selskaber eller erhvervsvirksomheder, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål, er medlemmer af foreningen. 
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægt eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. 
En eksklusion skal godkendes af den nærmeste følgende generalforsamling.

5. Generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Enhver generalforsamling afholdes på Klitgården i Tversted. 
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i marts måned. 
Indkaldelse til enhver generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 14 dages varsel pr. email til den mailadresse medlemmerne senest har oplyst til bestyrelsen, og ved annoncering på foreningens hjemmeside.
Stemmeberettiget er ethvert medlem, der har betalt forfaldent kontingent senest ved generalforsamlingens indledning. Ét medlemskab giver én stemme på generalforsamlingen. 
Erhvervsvirksomheder, selskaber og foreninger, der er medlem af Klitgården Tversted, skal give meddelelse til bestyrelsen om, hvem der skal repræsentere dem på enhver kommende generalforsamling, senest 8 dage før afholdelsen. 
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem. Fuldmagten skal være skriftlig og underskrevet af medlemmet og er alene gældende for én
generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
1.  Valg af dirigent og to stemmetællere 
2.  Bestyrelsens beretning 
3.  Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 
4.  Indkomne forslag 
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6.  Valg af revisor 
7.  Eventuelt

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger. 
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal være modtaget af et bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 1/3 af medlemmerne senest 4 uger efter, at en sådan begæring er modtaget. 
Alle beslutninger på enhver generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer, jfr. dog punkt 9 om vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

6. Bestyrelsen 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges blandt foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, med hhv. 3-4 og 2-3 hvert år. På den stiftende generalforsamling træffes beslutning om, hvilke medlemmer der kun skal vælges for ét år. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
Bestyrelsen er selvsupplerende indtil førstkommende ordinære generalforsamling. 
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift, herunder fastsættelse og opkrævning af medlemskontingenter. 
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. 
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom tegnes foreningen dog kun af den samlede bestyrelse, ved salg af foreningens faste ejendom alene efter forudgående godkendelse på en generalforsamling, hvor dette forslag har været oplyst i indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der dog ikke kan forpligte foreningen uden forudgående godkendelse af bestyrelsen. 
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

7. Hæftelse 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

8. Regnskabsår 
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 
Foreningens regnskab revideres af foreningens revisor, der vælges for ét år ad gangen.

9. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Ændringer af nærværende vedtægter og beslutning om opløsning af foreningen kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor på en ordinær generalforsamling eller på en til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 2 uger efter denne generalforsamling, medmindre det fremsatte forslag trækkes tilbage af forslagsstiller. 
Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget og afstemningsresultatet fra den første generalforsamling. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen eller beslutningen om opløsning af foreningen vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer. 
Træffes der beslutning om opløsning af foreningen, skal foreningens eventuelle nettoformue udloddes til almennyttige formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål. 
Den indtil opløsningen siddende bestyrelse har fuldmagt til at foretage udlodningen af foreningens nettoformue i overensstemmelse med ovenstående. 
Foreningen betragtes først som endeligt opløst, når udlodning er sket.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 2. november 2017